**Algemene Voorwaarden Hut Interieurs**

*Artikel 1 - Definities*

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt Hut Interieurs, gevestigd te Schaijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82395608, aangeduid als "de ontwerper."

1.2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als "de opdrachtgever."

1.3. Met de term "de overeenkomst" wordt verwezen naar de overeenkomst van opdracht waarbij de ontwerper werkzaamheden uitvoert voor de opdrachtgever tegen betaling, en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

*Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden*

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die de ontwerper verricht, waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is altijd van toepassing.

2.3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op derden die de ontwerper in het kader van de overeenkomst inschakelt.

2.4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.

2.5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

*Artikel 3 - Offertes en Aanbod*

3.1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is vermeld, vervalt deze na 30 kalenderdagen.

3.2. De ontwerper kan niet worden gehouden aan een offerte als de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.3. Offertes zijn niet automatisch geldig voor vervolgopdrachten.

*Artikel 4 - Tarieven en Betalingen*

4.1. Tenzij anders overeengekomen, geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd.

4.2. Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst vermeld of het geschatte aantal benodigde uren tegen het geldende uurtarief van de ontwerper. Extra kosten, zoals reis- en materiaalkosten, worden afzonderlijk gefactureerd.

4.3. Door de acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, zelfs indien niet alle onderdelen van de offerte volledig worden afgenomen.

4.4. Bij verwacht overwerk wordt de opdrachtgever tijdig geïnformeerd. Meerwerk als gevolg van gewijzigde wensen van de opdrachtgever of nacalculatie wordt gefactureerd tegen het op dat moment geldende uurtarief van de ontwerper.

4.5. De bij aanvang van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het toen geldende prijspeil. De ontwerper behoudt het recht om de vergoedingen aan te passen indien gewijzigde omstandigheden dit rechtvaardigen.

4.6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of een andere betaaltermijn op de factuur staat vermeld.

4.7. Als de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling, komen alle redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

4.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, of surseance van betaling van de opdrachtgever worden de vorderingen van de ontwerper onmiddellijk opeisbaar en komen eventuele verleende licenties direct te vervallen.

*Artikel 5 - Informatieverstrekking*

5.1. De opdrachtgever dient tijdig alle informatie beschikbaar te stellen die relevant is voor de uitvoering van de opdracht.

5.2. De opdrachtgever staat garant voor de juistheid, volledigheid, en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, zelfs als deze van derden afkomstig zijn. De ontwerper zal de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen.

5.3. De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze bepaling.

5.4. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig de vereiste gegevens verstrekt, en dit leidt tot vertraging in de uitvoering van de opdracht, komen de extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

*Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst*

6.1. De ontwerper voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het beoogde resultaat van de opdrachtgever.

6.2. Aangezien sommige diensten online worden geleverd, kan de ontwerper niet garanderen dat deze op ieder moment en op elke locatie beschikbaar zijn.

*Artikel 7 - Wijziging en Annulering*

7.1. De ontwerper heeft het recht de overeenkomst te beëindigen bij nieuwe feiten of omstandigheden die de vertrouwensrelatie verstoren, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

7.2. In geval van onvoorziene omstandigheden heeft de ontwerper het recht de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden zijn ziekte en omstandigheden met betrekking tot noodzakelijke materialen. De ontwerper zal dergelijke wijzig

ingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken.

7.3. De opdrachtgever kan de overeenkomst kosteloos annuleren binnen 14 kalenderdagen na het sluiten ervan, tenzij de werkzaamheden binnen deze periode zijn begonnen of de overeenkomst B2B is gesloten. Bij annulering nadat de ontwerper is gestart, wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Het gebruik van het ontwerp is niet toegestaan tenzij het volledige offertebedrag wordt betaald.

*Artikel 8 - Overmacht*

8.1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Overmacht omvat omstandigheden waarop partijen redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, pandemieën, of overheidsmaatregelen.

8.2. Als een dergelijke situatie zich voordoet, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zullen samen naar een oplossing zoeken. Als er geen passende oplossing is na een langdurige situatie, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

8.3. In geval van een zakelijke overeenkomst moeten partijen de overeenkomst verplaatsen en blijft de betalingsverplichting van kracht.

8.4. Als de opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen vanwege covid-19, maar overheidsmaatregelen de voortzetting niet onmogelijk maken, kan de ontwerper de daarmee gepaard gaande kosten doorberekenen.

*Artikel 9 - Aansprakelijkheid en Schade*

9.1. De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze opzettelijk of door grove schuld is veroorzaakt.

9.2. De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever.

9.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde content en producten.

9.4. Kleurafwijkingen op de muren van de opdrachtgever vallen niet onder de aansprakelijkheid van de ontwerper.

9.5. Handelingen en gedragingen van derden, zoals leveranciers, vallen niet onder de aansprakelijkheid van de ontwerper.

9.6. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen verkregen tijdens de opdracht.

9.7. De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content nadat de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven voor het concept of als die kans is geboden maar niet benut.

9.8. In geval van aansprakelijkheid is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de ontwerper in rekening heeft gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vereisen.

9.9. De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot geleverde diensten en producten.

*Artikel 10 - Intellectueel Eigendom*

10.1. De intellectuele eigendomsrechten op de door de ontwerper ter beschikking gestelde materialen en content blijven bij de ontwerper. De opdrachtgever mag dit materiaal niet verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande toestemming.

10.2. Na volledige betaling heeft de opdrachtgever een exclusief gebruiksrecht voor privédoeleinden. Commercieel gebruik van het aangeleverde materiaal is niet toegestaan.

10.3. Bij het plaatsen van content op social media dient de opdrachtgever de naam van de ontwerper te vermelden, tenzij anders is overeengekomen. Content mag alleen op de eigen kanalen van de opdrachtgever worden geplaatst.

10.4. Elke handeling die in strijd is met deze bepaling wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

10.5. Bij inbreuk heeft de ontwerper recht op een vergoeding van tenminste driemaal het normale licentietarief voor een dergelijk gebruik, zonder afstand te doen van andere schadevergoedingen.

10.6. Bij het aangaan van de overeenkomst geeft de opdrachtgever toestemming aan de ontwerper om het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hierover vooraf uitdrukkelijk bezwaar is gemaakt.

*Artikel 11 - Geheimhouding*

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben ontvangen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring.

*Artikel 12 - Levering*

12.1. De ontwerper streeft ernaar om de gewenste content zo spoedig mogelijk te leveren, rekening houdend met de geschatte levertijd, tenzij anders overeengekomen.

12.2. Ontwerpen worden in digitale en papieren vorm geleverd, tenzij anders is overeengekomen. Na de eerste levering is één revisieronde toegestaan, waarbinnen gewenste wijzigingen binnen 7 kalenderdagen moeten worden doorgegeven. Aanpassingen buiten deze ronde of termijn kunnen extra kosten met zich meebrengen.

12.3. Het verzendadres is het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. De ontwerper is niet verantwoordelijk voor fouten bij het verstrekken van leveringsinformatie.

*Art

ikel 13 - Klachten*

13.1. De opdrachtgever moet klachten over facturen en/of geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd melden aan de ontwerper. De ontwerper streeft ernaar om binnen 5 werkdagen op klachten te reageren.

13.2. Als een gebrek of gewenste aanvulling later wordt gemeld, of als er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden wijzigingen verwerkt tegen het uurtarief van de ontwerper.

13.3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting op.

*Artikel 14 - Geschilbeslechting*

14.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden alleen beslecht in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, tenzij de wet anders voorschrijft.

14.3. In afwijking van wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn voor alle vorderingen en verweren jegens de ontwerper en betrokken derden 12 maanden.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 25-09-23.

Algemene voorwaarden